Schola Athenarum, entens el llatí?

dimecres, 10 de desembre de 2014

L'Etimologia de la paraula "tio"


Us deixe les línies generals de l'article de Gabriel Laguna al seu blog sobre l'etimologia de tio.

Tío

En castellano actual, el lexema tío, tía tiene dos acepciones principales, distintas y algo incompatibles entre sí:

a) Tío designa a un pariente, el hermano del padre o de la madre (= ing. uncle, lat. patruus [“tío paterno”], auunculus [“tío materno”]. Ejemplo de uso: “Mi tío fue mi padrino de boda”.

b) Tío es también un término coloquial y un tanto despectivo para designar un hombre o persona cualquiera, con un sentido análogo a “individuo, tipo” (= ingl. old fellow, fellow, chap, guy; lat.quidam). Ejemplo de uso: “¿Pero qué se habrá creído ese tío?”.

La etimología del término es muy curiosa. Tío deriva del griego theios, que significa primariamente “divino”, pero que también podía usarse como título honorífico, con el sentido casi de “respetable, venerable, señor”.

Theios, ya con pronunciación itacista thios, debió de introducirse como t(h)ius en el léxico del latín vulgar de algunos reinos románicos occidentales, evolucionando luego ya en las lenguas romances: a tío en español, zio en italiano.
Hispania en el siglo VIhttp://tradicionclasica.blogspot.com.es/2005/03/to.html

En español el término tío era primariamente un tratamiento de respeto, aunque usado en contextos familiares o rurales, que designaba una categoría inferior a los títulos de “Señor” o de “Don”. Esta acepción antigua derivaría de la connotación respetuosa que hemos visto para el griego theios. Con esa acepción se documenta, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes (1554). El joven lazarillo se dirige con este título al viejo ciego:

“- No diréis, tío, que os lo bebo yo, –decía-, pues no le quitáis de la mano”.

dijous, 4 de desembre de 2014

El computador més vell del món té dos mil dos-cents anys

Interessant notícia que arreplega ara Nació Digital.cat

L'ordinador més vell del món és del 205 aC

 

Imatge original del Mecanisme d'Anticitera Foto: Wikipedia

El Mecanisme d'Anticitera és un dispositiu que data dels temps de l'antiga Grècia i que va ser descobert l'any 1900 per un pescador d'esponges entre les restes d'un naufragi d'una nau romana, no molt lluny de la costa de l'illa grega d'Anticitera.

Aquest mecanisme és considerat per molts el primer ordinador de la història. Es tracta, bàsicament, d'una calculadora mecànica, dotada d'un sistema d'engranatges de rodes de bronze, dissenyada per preveure la posició del Sol, la Lluna i alguns planetes a fi de preveure eclipsis.

Els investigadors James Evans i Christián Carman han publicat la prèvia d'un estudisobre aquest mecanisme que ha aportat noves i sorprenents evidències sobre el mateix. Per començar, s'ha revelat que data de l'any 205 aC, una xifra entre 50 i 100 anys més antiga que la d'anteriors estimacions. Aquesta data podria confirmar la teoria que el mateix Arquimedes hauria fet ús de la màquina en la predicció d'eclipsis.

De fet, el descobriment vindria a aclarir el fet que els grecs fossin capaços de predir eclipsis. Així, no ho farien mitjançant la trigonometria grega, no descoberta encara l'any 205 aC, si no mitjançant mètodes aritmètics que els grecs van manllevar de Babilònia. També, segons l'estudi, es confirmaria la història segons la qual Ciceró va explicar que un mecanisme similar fou creat per Arquimedes i portat a Roma pel general Marcellus després del saqueig de Siracusa.

Els investigadors presentaran les novetats del seu estudi duranat el mes de gener del 2015. Podeu llegir-ne més aquí.

Un vídeo més complet del canal Odissea el teniu ací:Concurs Odissea

S'ha publicat el Cocurs Odussea, apunteu-vos.

VIII CONCURS DE CULTURA CLÀSSICA

ODISSEA 2015 

Les delegacions de Castelló-València i Alacant de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics (SEEC) en col·laboració amb Prosopon - Sagunt i l'Associació Ludere et Discere convoquen la huitena edició del Concurs Odissea a la Comunitat Valenciana, en la qual podran participar tots i totes els alumnes que així ho desitgen pertanyents a qualsevol dels centres oficials d'Ensenyament Secundari de la Comunitat.
Tindrà lloc entre els dies 26 i 29 de gener (primera fase), i els dies 4 i 11 de febrer de 2015 (desempat local i fase final estatal respectivament), tal com es detalla en el calendari adjunt.
En aquesta nova aventura de l’ODISSEA 2015 ens acostarem a un nou tema: “L’Amor a Grècia i Roma”.

BASES

I. El concurs consistirà a respondre les preguntes que cada dia es publicaran a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).
II. Podran participar-hi alumnes matriculats en els centres oficials d’ensenyament secundari de la Comunitat Valenciana durant el curs 2014/2015 formant equips de tres membres com a màxim. Aquests equips hauran de tenir un professor o professora responsable. Un mateix professor podrà ser responsable de diversos equips.
El professor responsable, en presentar un equip, es compromet a actuar com a vigilant en centres diferents del seu, si escau que s'ha de produir un desempat.
III. La inscripció dels equips es realitzarà entre els dies 1 de desembre de 2014 i 23 de gener de 2015, ambdós inclosos, emplenant el formulari d’inscripció directament al web del concurs. Una vegada enviat, cada equip rebrà al correu electrònic del professor responsable una clau per a concursar. Un cop començat el concurs no es podrà substituir cap dels components dels equips.
IV. Els tres primers dies (26, 27 i 28 de gener) sortiran publicades tres preguntes que versaran sobre un tema relacionat amb la Cultura Clàssica.
  • 1r dia: l’amor en la mitologia grega i romana.
  • 2n dia: l’amor en la vida quotidiana a Grècia i Roma.
  • 3r dia:  l’amor en la història i institucions grecollatines.
V. El quart dia (dijous 29 de gener), sortiran publicades noves preguntes-pista i una superpregunta de major dificultat que les preguntes ordinàries: la resposta de la superpregunta vindrà donada per les inicials de les respostes correctes d’aquestespreguntes-pistaseguint el seu ordre de publicació. Totes aquestes preguntes tindran com a eix temàtic l’amor en la literatura grecollatina.
VI. Els equips participants hauran de respondre les preguntes completant directament el formulari publicat a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).
VII. Sols en cas excepcional d’avaria del sistema informàtic podran ser admeses les respostes per correu electrònic a l'adreça següent: odisseavalencia@gmail.com, sempre i quan hi consti la clau, nom del grup i professor responsable.
VIII. Per cada pregunta correctament contestada s’obtindran 5 punts. Si s’encerta la superpregunta s’obtindran 10 punts i per cada resposta encertada de les preguntes-pista per arribar a la solució s’obtindran 2 punts més.
IX. No es poden deixar preguntes sense respondre (en blanc), tant a les tandes de preguntes dels tres primers dies com a la de la superpregunta, ja que en fer-ho s'anul·len totes les altres de la sèrie.
X. En les respostes no s’admetran abreviatures i haurà de respectar-se l’ortografia correcta de les paraules. Exemple: Sòcrates, no Socrates; cínic, no cinic. Tampoc s’hi podrà afegir cap caràcter com cometes “”, punts ., comes, parèntesis (), etc.
XI. Les preguntes, preguntes-pista superpregunta han de ser sempre respostes amb una sola paraula, i quedaran automàticament invalidades les que consten de més d’una paraula en la resposta.
XII. Només s’admetrà la resposta en llatí quan es demani expressament en aquesta llengua. En aquest cas s’ha d’escriure elnominatiu singular de la paraula, tal com es troba en el diccionari, llevat que s'indiqui expressament d'altra manera (com en el cas dels pluralia tantum).
XVI. El resultat provisional es publicarà, si no es produeix un empat, el divendres 30 de gener de 2015, deixant aquest dia per a atendre les reclamacions si n'hi hagués.
XVII. El resultat final d’aquesta primera fase es publicarà el dilluns 2 de febrer
XXVII. Els equips guanyadors a les seves respectives seccions competiran entre ells en una segona fase estatal, amb una gran pregunta que serà publicada la tarda de dimecres 11 de febrer.
XXXII. S’estableixen els següents premis en la fase autonòmica:
  • Un primer premi de 100 euros per als tres primers equips classificats.
  • Un segon premi de 50 euros per als tres equips classificats següents e.
  • Un tercer premi de 25 euros per als quatre equips classificats següents.
XXXIII. S’estableixen els següents premis en la fase estatal, aportats a parts iguals entre les seccions participants:
  • Primer equip classificat: 525 euros.
  • Segon equip classificat: 225 euros.
  • Tercer equip classificat: 150 euros.
XXXIV. El lliurament de premis de la fase local serà a Sagunt, entre el 20 i el 24 d’abril de 2015, en el marc dels Ludi Saguntini.
XXXV. Qualsevol reclamació o consulta ha de ser gestionada directament pel professor responsable del grup. No es tindran en compte les reclamacions realitzades directament pels alumnes o altres professors. Qualsevol reclamació ha d’anar contrastada per fonts fiables, no s’acceptaran reclamacions sense bibliografia de referència. En cas de reclamació, aquesta es dirigirà al correu electrònic següent: odisseavalencia@gmail.com.
XXXVI. Les bases i el calendari del concurs podran ser modificades per part de l’organització per causes de força major (temporals, avaria informàtica, etc.).