Schola Athenarum, entens el llatí?

dijous, 10 de juny de 2010

Avanç dels resultats dels exàmens finals de grec 1

L'heu fet molt bé. Tots esteu aprovats a l'últim exàmen de grec.
Espere que els notes finals siguen maques.
Ja les veurem el dimarts.

correcció erika 2 NOTABLE

NOMEN: Erika. COGNOMINA: Benavent Català.DIES: 10/06/10

1) Declina en singular illa dies en plural hoc tempus

n.ILLA DIES / HAEC TEMPORA

ac.ILLAM DIEM / HAEC TEMPORA

g.ILLIUS DIEI / HORUM TEMPLORUM

d.ILLI DIEI / HIS TEMPORIBUS

abl.ILLA DIE / HIS TEMPORIBUS


2) Analitza

Persona, nº, temps traducció posa en pretèrit perfet

dederunt - 3A, PL, PRET. PERFET - VAN DONAR - DEDERUNT

superabit - 3A, SING, FUTUR - SUPERARÀ - SUPERAVIT

ducam - 1A, SING, FUTUR- ENSENYARÉ - DUXI

fuerant - 3A, PL, PRET. PLUSQU. - HAVIEN SIGUT - FUERUNT

mittunt - 3A, PL, PRESENT - ENVIEN - MISERUNT


3) Analitza i tradueix:


Illi milites cum duce suo in hostium aciem celerrime fortissimeque impetum fecerunt,nam hi hostes, qui in vicina silva se celaverant,subito ex arboribus exerunt.

AQUELLS SOLDATS AMB EL SEU GENERAL CAP A LA LINIA DE BATALLA DELS ENEMICS VAN FER UN RAPIDISSIM I VALENTISSIM ATAC, DONCS AQUESTS ENEMICS, QUE S'HAVIEN AMAGAT EN EL BOSC VEÍ, VAN EIXIR DE REPENT DELS ARBRES.4) Analitza i tradueix :

Eixos soldats sempre foren més valents que els seus generals

ISTIS MILITES SEMPER STRENUIORES
DUCE (QUAM SUUS DUX) FUERUNT


5) Evoluciona:

consilium > CONSILIU > CONSIL > CONSEL > CONSELL

adhaerere > ADHAERER > ADHERER > ADHERIR

concludere > CONCLUDER > CONCLUER > CONCLOER >CONCLORE > CONCLOURE

aptare > APTAR > ATTAR > ATAR

Aquesta evolució estaria bé perquè l'has passat al castellà, però ací tens en valencià
Els verbs tenen tema de perfet que els has de conéixer, com mitto-misi, duco-duxi.
Estàs vora l'excel·lent, espere que l'aconseguisques demà.
Ens hi veiem.

correcció erika NOTABLE

examen final 1
NOMEN: Erika COGNOMINA: Benavent Català. DIES:10/06/10

1) Declina en singular iste exercitus en plural illud consilium

n. ISTE EXERCITUS / ILLA CONSILIA

ac.ISTUM EXERCITUM / ILLA CONSILIA

g.ISTIUS EXERCITUS / ILLORUM CONSILIORUM

d.ISTI EXERCITUI / ILLIS CONSILIS

abl.ISTO EXERCITU / ILLIS CONSILIS


2) Analitza

Persona, nº, temps traducció posa en pretèrit perfet

dedi - 1a, SING, PRET.PERFET - VAIG DONAR - DEDI

amabunt - 3a, pl, FUTUR - ESTIMARAN - AMAVERUNT

facit - 3A, SING, PRET.PERFET - VA FER - FACIT

erant - 3A, PL, PRET.IMPERFET - EREN - FUERUNT

mittent - 3A, PL, FUTUR - ENVIARAN - MISERUNT

3) Analitza i tradueix:


Hic dux duas legiones in forte Calagurgitanorum oppidum celeriter misit, Sed hi, qui longo vallo altisque fossis muros muniverunt, istum impetum sustinuerunt.


AQUEST GENERAL VA ENVIAR RÀPIDAMENT DUES LEGIONS CAP A LA VALENTA CIUTAT DELS CALAGURGITANS, PERÒ AQUESTS, QUE VAN FORTIFICAR ELS MURS AMB UNA LLARGA BARRERA I PROFUNDES LES FOSSES, VAN SOSTINDRE EIXE ATAC.

N.B.: L'ANÀLISI NO EL PUC POSAR, L'HE FET A UN FULL

4) Analitza i tradueix :

Aquestes dones sempre han donat prudents consells al seus homens.

HAE FEMINAE SEMPER PRUDENTIA CONSILIA SUIS VIRIS DEDERUNT.

N.B.: L'ANÀLISI NO EL PUC POSAR, L'HE FET A UN FULL


5) Evoluciona:

stellarem > STELLARE > STELLAR > ESTELLAR > ESTEL·LAR
caementum > CAEMENTU > CAEMENT > CEMENT
aggregrare > AGGREGRAR > AGGREGAR > AGREGAR
iumentum > IUMENTU > IUMENT > JUMENT
foderationem > FODERATIONE > FODERATION > FODERATIO > FEDERATIO? > FEDERACIÓ

dimecres, 9 de juny de 2010

examen final 2

NOMEN…………….COGNOMINA………………………….DIES …………AULA

1) Declina en singular illa dies en plural hoc tempus

n.

ac.

g.

d.

abl.

2) Analitza

Persona, nº, temps traducció posa en pretèrit perfet

dederunt

superabit

ducam

fuerant

mittunt

3) Analitza i tradueix:

Illi milites cum duce suo in hostium aciem

celerrime fortissimeque impetum fecerunt,

nam hi hostes, qui in vicina silva se celaverant,

subito ex arboribus exerunt.

VOCABULA

celo,-as,-are,-vi tum amagar(se).

exeo,-is,-ire, exi, exitum

4) Analitza i tradueix :

Eixos soldats sempre foren més valents que els seus generals

5) Evoluciona: consilium, adhaerere, concludere, aptare

dimarts, 8 de juny de 2010

examen final 1

NOMEN…………….COGNOMINA………………………….DIES …………AULA

1) Declina en singular iste exercitus en plural illud consilium

n.

ac.

g.

d.

abl.

2) Analitza

Persona, nº, temps traducció posa en pretèrit perfet

dedi

amabunt

facit

erant

mittent

3) Analitza i tradueix:

Hic dux duas legiones in forte Calagurgitanorum oppidum

celeriter misit, Sed hi, qui longo vallo altisque fossis muros

muniverunt, istum impetum sustinuerunt.

VOCABULA

Calagurgitani,-orum calagurgità, habitant de Calahorra.

munio,-is,-ire,-vi,-tum. Fortificar.

sustineo,-es,-ere, sustinui, sustentum. Resistir, sostindre.

4) Analitza i tradueix :

Aquestes dones sempre han donat prudents consells al seus homens.

5) Evoluciona: stellarem, caementum, aggregrare, iumentum, foderationem