Schola Athenarum, entens el llatí?

dijous, 4 de desembre de 2014

Concurs Odissea

S'ha publicat el Cocurs Odussea, apunteu-vos.

VIII CONCURS DE CULTURA CLÀSSICA

ODISSEA 2015 

Les delegacions de Castelló-València i Alacant de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics (SEEC) en col·laboració amb Prosopon - Sagunt i l'Associació Ludere et Discere convoquen la huitena edició del Concurs Odissea a la Comunitat Valenciana, en la qual podran participar tots i totes els alumnes que així ho desitgen pertanyents a qualsevol dels centres oficials d'Ensenyament Secundari de la Comunitat.
Tindrà lloc entre els dies 26 i 29 de gener (primera fase), i els dies 4 i 11 de febrer de 2015 (desempat local i fase final estatal respectivament), tal com es detalla en el calendari adjunt.
En aquesta nova aventura de l’ODISSEA 2015 ens acostarem a un nou tema: “L’Amor a Grècia i Roma”.

BASES

I. El concurs consistirà a respondre les preguntes que cada dia es publicaran a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).
II. Podran participar-hi alumnes matriculats en els centres oficials d’ensenyament secundari de la Comunitat Valenciana durant el curs 2014/2015 formant equips de tres membres com a màxim. Aquests equips hauran de tenir un professor o professora responsable. Un mateix professor podrà ser responsable de diversos equips.
El professor responsable, en presentar un equip, es compromet a actuar com a vigilant en centres diferents del seu, si escau que s'ha de produir un desempat.
III. La inscripció dels equips es realitzarà entre els dies 1 de desembre de 2014 i 23 de gener de 2015, ambdós inclosos, emplenant el formulari d’inscripció directament al web del concurs. Una vegada enviat, cada equip rebrà al correu electrònic del professor responsable una clau per a concursar. Un cop començat el concurs no es podrà substituir cap dels components dels equips.
IV. Els tres primers dies (26, 27 i 28 de gener) sortiran publicades tres preguntes que versaran sobre un tema relacionat amb la Cultura Clàssica.
  • 1r dia: l’amor en la mitologia grega i romana.
  • 2n dia: l’amor en la vida quotidiana a Grècia i Roma.
  • 3r dia:  l’amor en la història i institucions grecollatines.
V. El quart dia (dijous 29 de gener), sortiran publicades noves preguntes-pista i una superpregunta de major dificultat que les preguntes ordinàries: la resposta de la superpregunta vindrà donada per les inicials de les respostes correctes d’aquestespreguntes-pistaseguint el seu ordre de publicació. Totes aquestes preguntes tindran com a eix temàtic l’amor en la literatura grecollatina.
VI. Els equips participants hauran de respondre les preguntes completant directament el formulari publicat a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).
VII. Sols en cas excepcional d’avaria del sistema informàtic podran ser admeses les respostes per correu electrònic a l'adreça següent: odisseavalencia@gmail.com, sempre i quan hi consti la clau, nom del grup i professor responsable.
VIII. Per cada pregunta correctament contestada s’obtindran 5 punts. Si s’encerta la superpregunta s’obtindran 10 punts i per cada resposta encertada de les preguntes-pista per arribar a la solució s’obtindran 2 punts més.
IX. No es poden deixar preguntes sense respondre (en blanc), tant a les tandes de preguntes dels tres primers dies com a la de la superpregunta, ja que en fer-ho s'anul·len totes les altres de la sèrie.
X. En les respostes no s’admetran abreviatures i haurà de respectar-se l’ortografia correcta de les paraules. Exemple: Sòcrates, no Socrates; cínic, no cinic. Tampoc s’hi podrà afegir cap caràcter com cometes “”, punts ., comes, parèntesis (), etc.
XI. Les preguntes, preguntes-pista superpregunta han de ser sempre respostes amb una sola paraula, i quedaran automàticament invalidades les que consten de més d’una paraula en la resposta.
XII. Només s’admetrà la resposta en llatí quan es demani expressament en aquesta llengua. En aquest cas s’ha d’escriure elnominatiu singular de la paraula, tal com es troba en el diccionari, llevat que s'indiqui expressament d'altra manera (com en el cas dels pluralia tantum).
XVI. El resultat provisional es publicarà, si no es produeix un empat, el divendres 30 de gener de 2015, deixant aquest dia per a atendre les reclamacions si n'hi hagués.
XVII. El resultat final d’aquesta primera fase es publicarà el dilluns 2 de febrer
XXVII. Els equips guanyadors a les seves respectives seccions competiran entre ells en una segona fase estatal, amb una gran pregunta que serà publicada la tarda de dimecres 11 de febrer.
XXXII. S’estableixen els següents premis en la fase autonòmica:
  • Un primer premi de 100 euros per als tres primers equips classificats.
  • Un segon premi de 50 euros per als tres equips classificats següents e.
  • Un tercer premi de 25 euros per als quatre equips classificats següents.
XXXIII. S’estableixen els següents premis en la fase estatal, aportats a parts iguals entre les seccions participants:
  • Primer equip classificat: 525 euros.
  • Segon equip classificat: 225 euros.
  • Tercer equip classificat: 150 euros.
XXXIV. El lliurament de premis de la fase local serà a Sagunt, entre el 20 i el 24 d’abril de 2015, en el marc dels Ludi Saguntini.
XXXV. Qualsevol reclamació o consulta ha de ser gestionada directament pel professor responsable del grup. No es tindran en compte les reclamacions realitzades directament pels alumnes o altres professors. Qualsevol reclamació ha d’anar contrastada per fonts fiables, no s’acceptaran reclamacions sense bibliografia de referència. En cas de reclamació, aquesta es dirigirà al correu electrònic següent: odisseavalencia@gmail.com.
XXXVI. Les bases i el calendari del concurs podran ser modificades per part de l’organització per causes de força major (temporals, avaria informàtica, etc.).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada